The International Association of Byzantine Studies

The International Association of Byzantine Studies

The International Association of Byzantine Studies,
<www.aiebnet.gr> (19. I 2012).

Međunarodno udruženje za vizantijske studije (AIEB) sa sedištem u Atini osnovano je 1948. godine istovremeno sa održavanjem vizantološkog međunarodnog kongresa. Prvi predsednik Udruženja je bio francuski vizantolog Pol Lemerl. Na predlog Dionizisa Zakitinosa, a u svrhu promocije vizantijskih studija, Udruženje  od 1964. godine izdaje i Bilten koji svim zainteresovanim pruža informacije o novim publikacijama i radovima u pripremi, kao i istraživačkim projektima u različitim oblastima vizantologoje. Sa ulaskom u informatičko doba i u svrhu funkcionalnijeg delovanja, na kongresu u Androsu 2003. godine je odlučeno da ulogu Biltena preuzme internet prezentacija Udruženja. Tom prilikom je generalni sekretar Udruženja Evangelos Krisos prezentovao pilot verziju sajta, a prisutne zamolio da i ostale obaveste da će od sada informacije o svim aktivnostima biti objavljivane na sajtu koji će biti ažuriran dva puta godišnje. U tom smislu sajt AIEB-a sadrži sve relevantne podatke vezane za delovanje Udruženja, od opštih podataka, uprave i organizacije podružnica po državama, preko biltena, konferencija i aktivnosti, pa do novijih publikacija, linkova i kontakt informacija. Treba napomenuti i da sajt ima verzije na francuskom, engleskom i grčkom jeziku, ali i da pojedini odeljci nisu redovno ažurirani.

Slobodan Mandić, 19. januar 2012.

Originalno objavljeno u Godišnjaku za društvenu istoriju 2, 2011, str. 102.

Slobodan Mandić ”Prikazi sajtova (Web adrеsar) XII. Istorija Vizantije”,
u: Godišnjak za društvеnu istoriju 2, 2011, Bеograd, 2011, str. 101-106.

Was this helpful?

0 / 0

Leave a Reply 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *