The Harvard Project on Cold War Studies

The Harvard Project on Cold War Studies

Harvard University – Faculty of Arts and Sciences (FAS), The Harvard Project on Cold War Studies, <http://www.fas.harvard.edu/~hpcws/index2.htm> (10. XII 2008).

Na Internet prezentaciji za hladnoratovske studije Harvardskog univerziteta zainteresovani posetioci mogu pronaći veliku količinu korisnog materijala: odabrane članke, abstrakte i diskusionu listu Časopisa za studije Hladnog rata; informacije o knjigama i konferencijama; bogatu kolekciju korisnih linkova itd. Za jedan od osnovnih ciljeva projekta autori navode promovisanje arhivskih istraživanja u zemljama bivšeg Istočnog bloka. Posebno treba skrenuti pažnju na prezentovanu kolekciju dokumenata na ruskom jeziku u sekciji Arhiv i bibliografiju sovjetske istorije autorke Andree Graciozi (Andrea Graziosi) u sekciji Izvori. Na početnoj stranici nalazi se i veza ka stranici koja sadrži linkove ka nekada tajnim dokumentima američke vlade koja se odnose na istoriju Hladnog rata. Posetioci sajta mogu pogledati i virtuelnu izložbu o istoriji nuklearnog naoružanja sa video zapisima i slikama nuklearnih proba.

Slobodan Mandić, 10. decembar 2008.

Originalno objavljeno u Godišnjaku za društvenu istoriju 1-3, 2008, str. 155-156.

Slobodan Mandić ”Prikazi sajtova (Web adrеsar) IV”,
u: Godišnjak za društvеnu istoriju 1–3, 2008, Bеograd, 2009, str. 149-158.

Was this helpful?

0 / 0

Leave a Reply 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *