Internet History Sourcebooks Project

Internet History Sourcebooks Project,
Paul Halsall created 26 Jan 1996: latest revision 2 January 2020. (24. VI 2020).

Paul Halsall (ed), Internet History Sourcebooks Project, 22. VII 2006, http://www.fordham.edu/halsall (04. IX 2006).

Pod uredništvom američkog vizantologa Pola Halsala (Paul Halsall) i uz tehničku podršku Odeljenja za istoriju Fordam Univerziteta (Fordham University) Internet History Sourcebooks Project (IHCP) već čitavu deceniju uspešno, ali i sa razlogom, održava reputaciju jedne od najnezaobilaznijih Web lokacija od šireg interesa za istorijsku nauku. Tu se mogu pronaći brojni tekstovi, naučne rasprave, kao i izvorni materijal preveden na engleski jezik, od antike i dela antičkih istoričara do savremene istorije, kao i spisak brojnih istorijskih (igranih) filmova snimljenih sa tematikom iz određenog istorijskog perioda. Snalaženje na ovom sajtu je olakšano izuzetnom preglednošću dostupnoga materijala, uz važnu napomenu da  se veliki broj dokumenata kojim se pristupa sa ove lokacije zapravo nalazi van ovoga sajta, a ovde su postavljeni samo linkovi ka njima. Radi lakšeg snalaženja, svaki vremenski period je dodatno podeljen u niz podgrupa, kao što su npr. u okviru moderne istorije: reformacija, Francuska revolucija, 1848 godina, Američki građanski rat, Velika depresija, svakodnevni život, bipolarni svet, Evropa posle Drugog svetskog rata, pop kultura, itd. O popularnosti ovoga sajta dovoljno govori podatak da je samo početna stranica izvora za srednjovekovnu istoriju posećena preko deset miliona puta od januara 1996. godine.digitalne kolekcije dokumenata.

Slobodan Mandić, 4. septembar 2006.

Originalno objavljeno u Godišnjaku za društvenu istoriju 1-3, 2005, str. 243.

Слободан Мандић ”Прикази сајтова (Web адресар)”, у: Годишњак за друштвену историју 1–3, 2005, Београд, 2006, str. 243-253.

Was this helpful?

0 / 0

Leave a Reply 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *