The Social History of Alcohol and Drugs

The Social History of Alcohol and Drugs: An Interdisciplinary Journal (SHAD)

Dan Malleck (ed.), The Social History of Alcohol and Drugs: An Interdisciplinary Journal (SHAD), <http://historyofalcoholanddrugs.typepad.com/> (11. XII 2008).

Na Internet prezentaciji međunarodnog Udruženja za istoriju alkohola i droga moguće je besplatno preuzeti članake iz nekoliko poslednjih brojava časopisa Udruženja koji se bavi društvenom istorijom alkohola i droga i koji pod različitim nazivima egzistira već skoro tri decenije (Alcohol and Temperance History Group Newsletter, Social History of Alcohol Review, Social History of Alcohol and Drugs: An Interdisciplinary Journal). Ovaj časopis sublimira istraživačke napore autora širom sveta o temama koje su fokusirane na izučavanje alkohola i droga kao društvenih institucija i na načine na koji se ljudi, gradovi i države suočavaju sa njihovim prisustvom i uticajem. Takođe, istražuje se promenljivi karakter i značaj alkohola i droga u različitim kulturama, od antike do postmodernog doba. Interdisciplinarni pristup i različiti aspekti pristupa temi istorije alkohola i droga označavaju ovaj elektronski časopis kao značajnu publikaciju za istraživanja društvene istorije.

Slobodan Mandić, 11. decembar 2008.

Originalno objavljeno u Godišnjaku za društvenu istoriju 1-3, 2008, str. 158.

Slobodan Mandić ”Prikazi sajtova (Web adrеsar) IV”,
u: Godišnjak za društvеnu istoriju 1–3, 2008, Bеograd, 2009, str. 149-158.

Was this helpful?

0 / 0

Leave a Reply 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *