BER Macrohistory Database

BER Macrohistory Database

Federal Reserve Bank of St. Louis, BER Macrohistory Database <https://fred.stlouisfed.org/release?rid=257> (20. V 2020).

Baza podataka za makroistoriju američke Banke federalnih rezervi u Sent Luisu na jednostavan i pregledan način omogućava upotrebu preko tri hiljade statističkih prikaza („serija“) koji obuhvataju period pre Prvog svetskog rata, kao i međuratne ekonomije, uključujući proizvodnju, izgradnju, zaposlenost, novčane tokove, cene, imovinske transakcije, međunarodnu trgovinu i aktivnosti vlade. Materijal je moguće filtrirati prema pojmovima (indeksi, proizvodnja, roba, platne liste, veleprodaja …), geografskoj odrednici (nacija, država, transnacionalni, distrikt federalne rezerve), regionu, učestalosti (mesečni, godišnji, kvartalni). Pored regiona Sjedinjenih Američkih Država, pregledima su obuhvaćeni i Ujedinjeno Kraljevstvo (188 statistička prikaza), Nemačka (163) Francuska (112), Kanada (23), a posebno su izdvojene i pojedine američke savezne države i gradoovi.

Slobodan Mandić, 20. maj 2020.

Originalno objavljeno u Godišnjaku za društvenu istoriju 3, 2019, str. 115.

Slobodan Mandić ”Prikazi sajtova (Web adrеsar) XXXIII”, u:
Godišnjak za društvеnu istoriju 3, 2019, Bеograd, 2020, str. 111-116

Was this helpful?

0 / 0

Leave a Reply 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *